ΕΣΠΑ
e banner  banners
e banner  banners

Εργαζομένων Ολοκληρωμένα

Δ.ΥΠ.Α. – Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Προγράμματα Εργαζομένων 2013-2022

Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Προγράμματα ΛΑΕΚ 2022