ΕΣΠΑ
e banner banners
e banner banners

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων – Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου – Δημόσιες Συμβάσεις Ν. 4412/2016

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Έχοντας γνώση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την αποτύπωση και καταγραφή κάθε στοιχείου, παρέχει τεχνική υποστήριξη που καλύπτει όλες τις διαδικασίες διεκδίκησης προτάσεων, υλοποίησης και παρακολούθησης από την αρχή έως την διαχειριστική ολοκλήρωση και το λογιστικό κλείσιμο πράξεων και προγραμμάτων.
Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε δυνητικούς δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως Επαγγελματικούς και Επιστημονικούς Φορείς, Συνδέσμους και Ενώσεις Επιχειρήσεων, Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους, Περιφέρειες και ΟΤΑ και αφορούν το σχεδιασμό μιας πρότασης κατόπιν διάγνωσης αναγκών μέσω μελετών, τη σύνταξη και την υποβολή της πρότασης, το χρονοπρογραμματισμό και την οικονομική διαχείριση του έργου (project management).
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε δικαιούχους πράξεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή στη Διαχείριση και παρακολούθηση των ενταγμένων Πράξεων καθ΄ όλη την περίοδο υλοποίησής τους, αφορούν σε:

 • Συστηματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.
 • Συλλογή και έλεγχος των στοιχείων των περιοδικών εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι.
 • Εντοπισμός προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων, υποβολή προτάσεων επίλυσής τους και έλεγχος, μέσω τυποποιημένων αναφορών, ότι επιλύθηκαν εντός εύλογου διαστήματος.
 • Εξέταση του βαθμού επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις.
 • Εντοπισμός αποκλίσεων από τους όρους της απόφασης ένταξης, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο.
 • Συστηματική παρακολούθηση σε ότι αφορά στους Δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει.
 • Διεκπεραίωση της επικοινωνίας που ενδεχομένως απαιτείται με τους φορείς για τη συγκέντρωση των στοιχείων και εγγράφων που υπολείπονται.
 • Έλεγχος και καταχώρηση στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ των δελτίων παρακολούθησης της προόδου των Πράξεων που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ).
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και καταχώρηση νέων και τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ και υποστήριξη των Δικαιούχων στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.
 • Προετοιμασία, εποπτεία και επίβλεψη όλης της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016 (ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ)