ΕΣΠΑ
e banner banners
e banner banners

Blog

ΝΕΟ Voucher Εργαζομένων από τη Δ.ΥΠ.Α.

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης Εργαζομένων σε Κλάδους Υψηλής Ζήτησης με Έμφαση στις Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες

ΝΕΟ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α.

Το ΚΔΒΜ Εργασία Εκπαιδευτική συμμετέχει στον νέο κύκλο επιδοτούμενης κατάρτισης για εργαζόμενους, ο οποίος προσφέρει 40.000 θέσεις. Το πρόγραμμα αφορά σε θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, καθώς και σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

Θεωρητική Κατάρτιση:

 • Δια ζώσης κατάρτιση (στην αίθουσα): 12 ώρες
 • Σύγχρονη κατάρτιση (τηλεκατάρτιση με εκπαιδευτή): 48 ώρες
 • Ασύγχρονη κατάρτιση (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού): 20 ώρες

Πιστοποίηση: Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται στα προγράμματα κατάρτισης πιστοποιούνται από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το ISO/IEC 17024.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίδομα 5€ ανά ώρα (σύνολο 400€).

 • Να είστε εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχετε ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα επικεντρώνονται σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, καθορισμένες από τον ΟΑΕΔ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που προσαρμόζεται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις.

Δείτε εδώ τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρει το ΚΔΒΜ Εργασία Εκπαιδευτική.

 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία ο εργαζόμενος θα δηλώνει ότι:
  α. Δεν παρακολουθώ ή / και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
  β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής αιτήσεων, με βάση τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, όπως η κατάσταση ανεργίας, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η γνώση ξένης γλώσσας κ.ά.

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: www.voucher.gov.gr

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.