ΕΣΠΑ
e banner banners
e banner banners

Blog

Συμπλήρωσε τώρα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. –  υλοποιεί την Πράξη «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία».

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης σε 3.000 ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), νέους με αναπηρία ή / και χρόνιες παθήσεις, ηλικίας έως 29 ετών.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις:

– Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική

Η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει ατομική και ομαδική συμβουλευτική:

Α) δύο (2) ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, καθώς και μία (1) ομαδική συνεδρία προ της έναρξης της κατάρτισης και

Β) μία (1) ομαδική συνεδρία προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης.

Στη διάρκεια της επαγγελματικής συμβουλευτικής θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής διερμηνείας νοηματικής στην περίπτωση συμμετοχής κωφού ή βαρήκοου ατόμου.

– Θεωρητική κατάρτιση

Το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ καθένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών. Όλα τα προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:

1. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει υποχρεωτικά το σύνολο των ωφελούμενων): «Δεξιότητες ΤΠΕ».

2. Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος/η θα επιλέξει ένα εκ των παρακάτω):

– Εμπόριο και Εξωστρέφεια

– Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης

 

Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300) ωρών.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης σε αίθουσες διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, ανάλογα και με τις ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών των εκπαιδευόμενων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις (αισθητηριακές, κινητικές αναπηρίες κ.λπ.).

– Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων που θα αποκτηθούν μετά την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα υλοποιηθεί μέσω εξετάσεων, τις οποίες θα διενεργήσει η UCERT που είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και διαπιστευμένος, από τον ΕΟΠΠΕΠ.

– Πρακτική άσκηση

Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε  επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης).

Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες.

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 500 ώρες.

Δικαίωμα Συμμέτοχης

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι νέοι/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις ηλικίας έως 29 ετών, [δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος. Ειδικότερα οι ωφελούμενοι/ες κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους (29 έτη και 364 ημέρες)].
 2. Να είναι άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
 3. Να είναι άνεργοι/ες (εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ) ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 4. Να είναι απόφοιτοι/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
 5. Να μην είναι σπουδαστές ή φοιτητές και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης (NEETs).
 6. Να μην παρακολουθούν ή/και να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 1. Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας σε ισχύ.
 2. Αντίγραφο του εν ισχύ δελτίου ανεργίας (στο οποίο αποδεικνύεται το διάστημα συνεχόμενης ανεργίας που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής. [Δεκτή γίνεται και βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τη ΔΥΠΑ, (τ. ΟΑΕΔ) στην οποία θα αποδεικνύεται το διάστημα συνεχόμενης ανεργίας που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής].
 3. Γνωμάτευση αναπηρίας σε ισχύ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Στα Προγράμματα θα γίνονται δεκτές όλες οι γνωματεύσεις αναπηρίας που είναι σε ισχύ [Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΙΚΑ, άλλους αρμόδιους φορείς όπως Ανώτατες Υγειονομικές Αρχές (Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., ΕΛ.ΑΣ.)].
 4. Αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
 5. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο:
  • Α.Φ.Μ.
  • Α.Μ.Κ.ΑΕνδεικτικά o Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικού ΕΦΚΑ) περιέχει ΑΜΚΑ και ΑΜΑ.
 6. Eκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό του ως Δικαιούχου του λογαριασμού.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (η οποία απευθύνεται στην Ε.Σ.Α.μεΑ.) ότι:

i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

ii. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.

Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή (όπως ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα).

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.500€

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος. Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί το μέγιστο όριο επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία και ατόμου με χρόνια πάθηση στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν οδηγεί στη διακοπή των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας, όπως για παράδειγμα είναι το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νοσήλιο ή παροχή. Αντίθετα θα συνεχίσουν να εισπράττουν αυτές τις παροχές ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση.

Επικοινωνία

Πάτρα: Παντανάσσης 4, τηλ. 2610701392, patra@ergasiakek.gr

Αμαλιάδα: Ιπποκράτους 16, τηλ. 2622023601, grammatia@ergasiakek.gr

Πύργος: Κουντουριώτη 3, τηλ. 2621400306, 2621021988, pyrgos@ergasiakek.gr

Κατερίνη: Κίτρους 41, τηλ.  2351023481, 2351235124, katerini@ergasiakek.gr

Ιωάννινα: Μαρίκας Κοτοπούλη 68, τηλ. 2651071772, ioannina@ergasiakek.gr

Αθήνα: Γεννηματά 7, Αμπελόκηποι – Στάση Metro Πανόρμου, τηλ. 2105715931, athina@ergasiakek.gr

Δείτε εδώ την Πρόσκληση