ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
programmata koinofelous ergasias

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους και της περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

– 8μηνης διάρκειας, για 19.918 ανέργους.

Αναμένεται η έκδοση Δημόσιας Πρόσκλησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ.

Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Αποσκοπεί στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Αντικείμενο της δράσης είναι:

α) η προώθηση στην απασχόληση 19.918 ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως ισχύει και

β) η κατάρτιση των ωφελούμενων για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι:

  • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) και στην «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  • Εξειδικευμένα αντικείμενα σε σχέση με τη θέση απασχόλησης για τους ωφελούμενους συμμετέχοντες επιπέδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε), με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα προβλεφθεί συγκεκριμένη /ες εργάσιμη / ες ημέρα /ες για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των ωφελουμένων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης, στην οποία θα έχουν τοποθετηθεί κατόπιν της επιλογής τους.

 

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

– 8μηνης διάρκειας, για 8.993 ανέργους.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ανέργων έληξε στις 18/3/2019.

 

Θέσεις εργασίας:

Δήμος Πύργου: 143

Δήμος Ήλιδας: 93

Δήμος Ιωαννιτών: 6

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η προώθηση στην απασχόληση 8.993 εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω:

  • απασχόλησης στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56 Δήμους και 37 υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (επιβλέποντες φορείς) και
  • κατάρτισης για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων τους σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει:

– Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους της χώρας και υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Για την επιλογή των Δήμων λήφθηκε υπόψη το ποσοστό ανεργίας, η ιδιαιτερότητα που αναπτύχθηκε σε κάποιους δήμους λόγω των πυρκαγιών του τρέχοντος έτους και τέλος οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν σε Δήμους λόγω των προσφυγικών ροών.

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, για όσους από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα επιλέξουν τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση. Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι προαιρετική.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι:

  • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) και στην «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  • Εξειδικευμένα αντικείμενα σε σχέση με τη θέση απασχόλησης για τους ωφελούμενους συμμετέχοντες επιπέδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε), με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων τις οποίες διενεργούν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα προβλεφθεί συγκεκριμένη /ες εργάσιμη / ες ημέρα /ες για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των ωφελουμένων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης, στην οποία θα έχουν τοποθετηθεί κατόπιν της επιλογής τους.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist