ΕΣΠΑ
e banner  banners
e banner  banners
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ergazomenoi

Ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ η έναρξη υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος – Α΄ κύκλος».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 13.400 εγκλωβισμένους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

α. που τελούν σε επίσχεση εργασίας ή

β. έχουν συμμετάσχει / έχουν εκπροσωπηθεί σε Τριμερή Συμφιλιωτική Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, η δέσμη παρεμβάσεων περιλαμβάνει:

• Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής, σε ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
• Προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες και γνώσεις τα οποία θα έχουν διάρκεια κατά μέσο όρο 120 ώρες και θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εγκλωβισμένων μέσω ολοκληρωμένης παρέμβασης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να ενισχύσουν τα προσόντα τους και να λάβουν πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα 7,50 ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης, με μέσο όρο συνολικών ωρών κατάρτισης τις 120 ώρες, και κατ΄ αποκοπή επίδομα 250 ευρώ μεικτά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης.

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ 01_2019_ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η παρούσα δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist