ΕΣΠΑ
e banner  banners
e banner  banners
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Young people

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Εργασία Εκπαιδευτική ΑΕ θα υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας ή / και να διευρύνουν τις επαγγελματικές επιλογές τους.

 Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε θεματικό αντικείμενο για να καταρτιστεί, ανεξάρτητα από την ειδικότητα, την επαγγελματική εμπειρία ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

Εκπαιδευτικό επίπεδο: Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τουλάχιστον)

Θεωρητική κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 120 ωρών, με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (e-learning).

Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 600€ (5,00€ μεικτά / ώρα κατάρτισης)

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist